Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de organisatie
Artikel 2 – Platform mogelijkheden OneWish.nl
Artikel 3 – Aanmaken profiel
Artikel 4 – Service, betalingen, donaties
Artikel 5 – Koppelen profielen
Artikel 6 – Gebruik
Artikel 7 – Gedrag van deelnemers
Artikel 8 – Klachten over Deelnemers,: misleiding
Artikel 9 – Content van One Wish en derden
Artikel 10 – Uw content
Artikel 11 – Bescherming persoonsgegevens
Artikel 12 – Beschikbaarheid dienstverlening
Artikel 13 – Herroeping en opzegging deelnemer
Artikel 14 – Beëindiging bijdragen/zichtbaarheid profiel
Artikel 15 – Melden van inbreuk
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Slotbepaling

Artikel 1 –
Identiteit van de organisatie

Naam organisatie: Stichting Moderne Gezinsvormen (Modern Family Foundation)
Handelend onder de handelsnaam/trade names: OneWish & One Wish
Vestigingsadres (geen bezoekadres): Keizersgracht 391 A, 1016EJ, Amsterdam
E-mailadres: support(at)OneWish.nl
KvK-nummer/Chamber of commerce: 82706123

Platform One Wish is onderdeel van de Nederlandse Stichting Moderne Gezinsvormen.
We zetten ons in voor singles, stellen van hetzelfde geslacht, stellen met vruchtbaarheidsproblemen en stellen waar één van twee geen kinderen (meer) wil óf al heeft die een gezin wensen in de vorm van co-ouderschap of met hulp van een bekende donor. We voorzien wensouders en donoren in juridische, sociale, medische en wetenschappelijke aspecten van (wens)ouderschap. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor verbetering van rechten van ouders en kinderen, geven we voorlichting en informeren we de media. Je kunt onze initiatieven, profielen van wensouders en bekende donoren en het laatste nieuws rondom wensouderschap ook online volgen via onze nieuwsbrief of website.

Artikel 2 Platform mogelijkheden OneWish.nl

2.1 OneWish.nl is onderdeel van Stichting Moderne Gezinsvormen. Het platform biedt o.a. een digitale Bibliotheek & Magazine en werkt als een digitaal prikbord i.c.m. een informatiedienst, waardoor Deelnemers middels een profiel en berichtconversaties met andere Deelnemers in contact kunnen komen.

2.2 One Wish geeft geen garantie op succes, op contact, een ontmoeting of hieruit voortvloeiende acties.

2.3 One Wish kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die (online) met anderen in contact willen komen. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd en gewenst type relatie. Deze eisen worden, wanneer van toepassing, op de Ontmoetingspagina vóór het aangaan van deelname duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep af te bakenen en de kans op succes of een match, te vergroten.

2.4 Op One Wish worden de volgende aanvullende eisen gesteld: Om volledig gebruik te kunnen maken van de Ontmoetingspagina dient u een volledig profiel te hebben. U dient u ten minste 18 jaar en maximaal 59 jaar oud te zijn. One Wish behoudt zich het recht een betaling te weigeren en uw profiel/account te verwijderen wanneer u niet aan de leeftijdseisen voldoet. Wanneer u niet voldoet aan de leeftijdseis dan heeft u binnen 14 dagen recht op teruggave van de bijdrage excl. de servicekosten van €1,50. Hiervoor dient u wel een kopie ID te overhandigen welke matcht met de gegevens van de IBAN iDeal betaling.

2.5 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld het hebben van een compleet profiel.

2.6 Indien u kiest voor een bijdrage aan de stichting dan is dit automatisch terugkerend, U kunt deze bijdrage op ieder gewenst moment stopzetten, echter u dient dit uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van de volgende periode stop te zetten om een incasso voor de volgende periode te voorkomen.

2.7 One Wish kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

2.8 One Wish is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak of hieruit voortvloeide acties in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 3 Aanmaken profiel

3.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van OneWish, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er ten minste één herkenbare profielfoto toegevoegd te worden waarop u duidelijk zichtbaar bent. Jij gaat ermee akkoord dat OneWish in het kader van uw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst. Jij staat er jegens OneWish voor in dat de informatie die je aan OneWish verstrekt – waaronder mede te verstaan je naam, geboortedatum, email adres en overige persoonlijke gegevens en contactgegevens – compleet, naar waarheid en juist is.

3.2 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon dan uzelf en eventueel uw partner, in dat geval zijn jullie beide wensouder en gezamenlijk op zoek.  Hij of zij moet u hiervoor toestemming hebben gegeven.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart OneWish tegen vorderingen van derden in dit verband.

3.4 Het is niet toegestaan (delen van) profielen, beeldmateriaal (zoals profielfoto’s) of profielteksten te kopiëren of delen met derden. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens of profielgegevens, dien je OneWish hierover onmiddellijk te informeren.

3.5 De profielpagina is alleen bestemd voor natuurlijke personen. Je stemt ermee in de door OneWish aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

3.6 OneWish behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) deelname aan de profielpagina te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door jou geplaatste informatie op je profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van OneWish, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden (waaronder maar niet uitsluitend onjuistheden in uw profiel)

Artikel 4 Service, betalingen, donaties

4.1. Op de Website worden diverse mogelijkheden tot betaling aangeboden. U betaalt voor de gekozen periodieke betaaltermijn en de daarbij op de website vermelde bijdrage. Wanneer je betaling is verwerkt wordt je profiel automatisch gecreëerd. Wanneer uw profiel volledig is met de daarbij geldende huisregels kunt u vanaf dat moment gebruik maken van alle features (berichten sturen en ontvangen en profielfoto’s bekijken) die de Contact- en Ontmoetingspagina biedt.

4.2 U kiest voor een lidmaatschap met een betaaltermijn per 1, 3 of 6 maanden. Voor het maandlidmaatschap geldt een minimale lidmaatschapsperiode van drie volledig betaalde kalendermaanden.
Deze bepaalde termijn wordt aan het einde van de periode, met inachtneming van de minimale lidmaatschapsperiode, automatisch verlengd met éénzelfde periode, tenzij u de betaling (het lidmaatschap) tenminste 2 dagen vóór het einde van de lopende periode via uw account stopzet/opzegt (dit is de opzegtermijn). Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Bij vervroegd beëindigen heb je geen recht op restitutie, ook niet wanneer u geen gebruik maakt van de dienst. U geeft OneWish tijdens het afsluiten van het lidmaatschap  via een digitaal mandaat toestemming om het periodieke bedrag van uw rekening te incasseren. Dit mandaat geeft u tijdens de eerste betaling met iDeal. Opzegging is van kracht vanaf de dag ná de laatste dag van de lopende periode.
Aanvullend vermelden we u dat bij een mislukte incasso door schuld van de klant* een boete geldt van €7,50 per mislukte betaling, opgeteld bij de openstaande betaalachterstand.
*Schuld door toedoen van de klant betekent bijvoorbeeld 1) het storneren van een incasso of 2) onvoldoende saldo op een bankrekening.

4.3 Voor beheer van de (vanwege privacy gevoelige informatie) deels afgeschermde Ontmoetingspagina vragen we €1,50 servicekosten.
Voor het creëren van een profiel- en in contact treden met andere wensouders en donoren kunt u kiezen voor een gewenste periodieke bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de door u gekozen termijnduur. Deze bijdrage is een donatie voor onze stichting die we gebruiken om onze website in de lucht te houden, informatie up-to-date te houden en overige algemene stichtingskosten.

4.4 OneWish is gerechtigd de termijnbedragen van tijd tot tijd te wijzigen, van welke prijswijzigingen u in kennis wordt gebracht. Prijswijzigingen gelden alleen voor periodieke bijdragen van nieuwe personen. Wanneer u voor een specifieke betaaltermijn heeft gekozen wordt uw bijdrage niet verhoogd zonder dat we u tenminste 30 dagen voorafgaand aan de prijswijziging per mail op de hoogte hebben gebracht. U kunt uw lidmaatschap betalingen voor een volgende periode stopzetten via uw account, rekening houdende met de opzegtermijn en voorwaarden in artikel 4.2.

4.5 Betaling vindt plaats middels de door u geselecteerde betaalwijze. Prijzen zijn altijd inclusief eventuele overheidsheffingen.

4.6 De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OneWish te melden.

4.7 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling bent u in gebreke en kan One Wish de vordering op u uit handen geven. In dat geval bent het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

4.8 Indien u niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, krijgt u, nadat u door OneWish bent gewezen op de betaalachterstand, een termijn van 7 dagen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Koppelen profielen

5.1 Met een volledig profiel kunt u op zoek gaan naar mogelijke matches. De aan u beschikbaar gestelde profielen worden telkens geactualiseerd op basis van uw (gewijzigde) zoekcriteria/filters. Bezoekers zonder een volledig profiel kunnen de profielenpagina bekijken, echter zij kunnen niet met jou in contact treden. Bezoekers mét een volledig profiel kunnen wel met jou in contact treden. Een basis versie van jouw (niet-gedetailleerde) profiel kan via de zoekfunctie door alle Deelnemers gevonden worden.

5.2 OneWish geeft geen enkele garantie ten aanzien van de diversiteit of het aantal beschikbaar te stellen profielen. OneWish garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde profielen ook daadwerkelijk aansluiten bij uw profiel of voorkeur en/of dat deze met u in contact willen treden.

Artikel 6 Gebruik

6.1 Via One Wish is het voor personen met een volledig profiel mogelijk met andere (betalende) Deelnemers te communiceren. In de ‘Algemene voorwaarden’ staat dat u OneWish te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met de Huisregels volgende gebruiksvoorwaarden;

6.2 U garandeert dat jouw uitingen en jouw overig gebruik van de Website:

 • niet obsceen, pornografisch, seksistisch, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
 • niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
 • andere Deelnemers of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
 • geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
 • op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van OneWish;
 • op je profiel of in conversaties niet verwijzen naar concurrerende partijen;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
 • niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

6.3 U stemt ermee in dat u geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: herleidend beeld- of  fotomateriaal. telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen, delen of verstrekken.

6.4 OneWish verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres, van u aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van OneWish op de Website. Indien u besluit met andere Deelnemers dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

6.5 Je stemt ermee in geen uitingen te doen op jouw openbare profiel, waaronder volledige vermelding van NAW gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, youtube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door OneWish vereist wordt. Indien je besluit met andere Deelnemers dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

6.6 Om optimaal gebruik te kunnen maken van OneWish, dien je te beschikken over de meest recente versie(s) van de mobiele en.of desktop internetbrowser(s); Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en/of Internet Explorer en daarbij behorende (flash) software. In overige browsers, dan wel verouderde versies van bovengenoemde browsers, garandeert OneWish geen optimaal functioneren van de website.

Artikel 7 Gedrag van Deelnemers

7.1 OneWish aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor haar leden of deelnemers (wensouders of donoren), gedragingen van aangesloten leden; noch voor onvolledige of onjuiste informatie in profielen van leden.

7.2 Als een Deelnemers handelt in strijd met de huisregels of met artikel 3, artikel 6.1 of 6.2 kan OneWish het account van de Gebruiker stopzetten en/of het profiel direct (tijdelijk) wijzigen, blokkeren of verwijderen. OneWish stelt de Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. OneWish restitueert bij overtreding geen lidmaatschapsbijdrage. Wanneer de verwijderde gebruiker opnieuw een account aanmaakt en een lidmaatschap start, behoud OneWish het recht om direct het (nieuwe) account van de gebruiker te verwijderen, zonder recht op restitutie.

7.3 De Deelnemers accepteert dat OneWish bij een melding, het gedrag van de desbetreffende gebruikers kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3, 6.1 en 6.2.

7.4 Deze Voorwaarden worden overeenkomstig de Nederlandse wetgeving beoordeeld en geïnterpreteerd. Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot deze Voorwaarden, met uitzondering van handelingen waarvoor een gerechtelijk bevel vereist is en geschillen met betrekking tot intellectueel eigendom, ongeacht of dit wordt opgeworpen als een vordering, een verweer of een tegenvordering, zal eerst worden beslecht door mediation en daarna arbitrage, en de definitieve uitspraak van de arbiter(s) kan worden aangevochten in elke rechtbank die bevoegd is een dergelijk geschil te behandelen. De wetten van het Nederlandse recht zijn van toepassing op elke mediation-, arbitrage- of gerechtelijke procedure, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. De partijen zien af van alle bezwaren tegen de uitoefening van hun persoonlijke en/of materieelrechtelijke bevoegdheid in dergelijke arbitrageprocedures of rechtbanken, en zien af van elke argument of elke bewering die de locatie of het forum Vertrouwelijk van One Wish betwisten. Je gaat ermee akkoord dat bij schending van deze Voorwaarden, geldelijke schade ontoereikend kan zijn om One Wish te compenseren voor een schending, en dat One Wish, in aanvulling op andere rechtsmiddelen die wettelijk of in billijkheid of onder deze Voorwaarden kunnen bestaan, om een gerechtelijk bevel kan vragen.

Artikel 8 Klachten over Deelnemers; misleiding

8.1 Meldingen en klachten over deelnemers moeten binnen bekwame tijd nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij OneWish via support. De deelnemer dient ook te vermelden om wie de melding of klacht gaat.

8.2 Bij OneWish ingediende meldingen of klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst onderzocht en beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OneWish support binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De deelnemer dient OneWish in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

8.3 Als OneWish een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. OneWish spant zich in om profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers (tijdelijk) te downgraden, te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Artikel 9 Content van OneWish en derden

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij OneWish, haar licentiegevers of haar Deelnemers.

9.2 Ten aanzien van de onderdelen van de Website waarop OneWish of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent OneWish jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de Website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de Website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij OneWish of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

9.3 OneWish controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op OneWish impliceert niet dat One Wish deze content heeft goedgekeurd. OneWish is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar Deelnemers.

Artikel 10. Uw content

10.1 Op diverse onderdelen van de Website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van deze content geldt het volgende:

10.2 Je verklaart uitdrukkelijk dat jij het recht hebt om content die zich in jouw account en profiel bevindt te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de Website. Je bent eigenaar van de content of hebt uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. Je geeft OneWish een niet- exclusieve, wereldwijde en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. OneWish mag content gebruiken voor de uitvoering van haar diensten (waaronder het verspreiden van profielen en profielteksten via mail aan account houders).  Content geplaatst vanuit een geactiveerd incognito modus of incognito profiel is hierop uitgezonderd.

10.3 Je verklaart en garandeert dat de door jou geplaatste content en data op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en je vrijwaart OneWish volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.

10.4 Gebruikers geven OneWish toestemming om via application programming interfaces (API’s) informatie van uw account en profiel op te halen en te delen met de andere gebruikers. Deze gegevens en foto’s worden o.a. door mailprogramma’s gedeeld met andere gebruikers. Voor het gebruik van uw content kunt u te allen tijde uw toestemming weer ingetrekken.

10.5 OneWish kan de opgehaalde foto’s en data, voor het doel zoals omschreven in artikel 10.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien u de informatie (foto’s) verwijderd wenst te hebben, dan kunt u contact opnemen met OneWish via support.

10.6 Leden mogen ten alle tijden een verwijderverzoek indienen waarna OneWish de gedeelde content niet langer zal gebruiken voor wervingsdoeleinden via API’s, waarna OneWish zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen specifieke content zal verwijderen op plekken waar de gebruiker dit niet direct zelf kan doen.

10.7 Voor het GDPR proof verwijderen kan de gebruiker een verzoek indienen vai het account, waarna het account incl. alle data verwijderd wordt binnen een termijn van maximaal 60 dagen.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

11.1 OneWish houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy t.a.v. haar deelnemers.

11.2 Als er bij OneWish een redelijk vermoeden bestaat van een overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 (of melding daartoe) en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is OneWish gerechtigd om kennis te nemen van de via OneWish tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Dit houdt in dat onze support medewerkers persoonlijke documenten en data van Deelnemers kunnen opvragen en analyseren t.a.v. een account-, profiel-, conversatie-, foto’s-, en betaalgegevens met als doel haar taak als beheerder t.a.v. wetgeving- en de huisregels te kunnen uitvoeren.

Artikel 12 Beschikbaarheid dienstverlening

12.1 OneWish spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. One Wish kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

12.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal OneWish dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 13 Herroeping 

13.1 Het herroepingsrecht voor consumenten is bedoeld om ‘de aard, de kenmerken en de werking’ van het product of dienst vast te stellen. Speciaal voor het testen van de aard, kenmerken en werking van het platform geven we gebruikers de mogelijkheid om een gratis account aan te maken. Hiermee kun je een kijkje nemen om te zien hoe alles werkt en hoeveel Deelnemers er verbonden zijn aan ons platform. Je kunt zonder betaling de volledige profielen bekijken (zonder foto) door een gratis account aan te maken.
Het herroepingsrecht geldt niet voor levering van digitale inhoud of diensten zodra u daar toegang tot krijgt of gebruik van maakt. Dit betekent dat het herroepingsrecht niet geldt zodra je gebruik gaat maken van de betaalde diensten van OneWish (over gaat tot een betaling). Je krijgt dan namelijk direct inzage in privacy gevoelige gegevens van Deelnemers (voornaam, profielfoto etc) en je kunt direct berichten ontvangen en versturen. Reeds aan OneWish betaalde vergoedingen worden daarom niet gerestitueerd. Je kunt wel op ieder moment je gekozen periodieke bijdragen stopzetten voor volgende perioden (opzeggen). Wanneer je je aanmeldt op OneWish ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

13.2 One Wish staat in zijn recht betalingen uit te sluiten van het herroepingsrecht:

 1. Wanneer de uitvoering is begonnen*.
  *Dit is het moment dat u van een gratis account overschakelt en inlogt op de Ontmoetenpagina (vanaf dan kunt u o.a. foto’s bekijken en contactverzoeken sturen).
 2. De levering van digitale inhoud en producten, zoals model overeenkomsten of toegang tot inhoud profielinformatie, als de uitvoering (verkoop en mogelijkheid tot download) is begonnen.
 3. Organisatie van evenementen, bijeenkomsten en (online en offline) meet-ups (rekening houdende met de geldende annuleringsvoorwaarden).

Artikel 14. Beëindiging bijdrage/zichtbaarheid profiel en Stopzetten betalingen Deelnemer

14.1 Je kunt de (betaalde) periodieke bijdragen stopzetten via ‘Mijn account’ > ‘Lidmaatschap’ door in te loggen. Een periodieke bijdrage stopzetten per mail is niet mogelijk. Stopzetten kan tot 2 dagen vóór het einde van de huidige periode. Latere opzeggingen worden in het systeem verwerkt nádat de nieuwe periode is afgelopen. Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen periode blijven echter verschuldigd en worden bij het stopzetten van uw periodieke bijdrage direct opeisbaar. Reeds aan OneWish betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

14.2 Voor het verwijderen van je account uit de OneWish database kun je een verwijderverzoek indienen door in te loggen. Ga naar ‘Account’ > ‘Verwijderen mijn account’. Het verwijderen van een account is niet omkeerbaar en gebeurt binnen uiterlijk 30 dagen.
OneWish heeft het recht om, volgens richtlijnen van de AVG, accounts te verwijderen van personen die hun bijdrage hebben stopgezet, inactief zijn en/of gratis accounts ouder dan 12 maanden.

14.3 OneWish is gerechtigd uw periodieke bijdrage zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens OneWish niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of Huisregels, iii) indien One Wish een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere Deelnemers van One Wish of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Reeds aan One Wish betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15. Melden van een inbreuk

15.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de Website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij One Wish een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan OneWish een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de Website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kunt u richten aan Support onder vermelding van “Melding van Inbreuk op OneWish”.

15.2 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door One Wish worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien OneWish echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

15.3 Door het doen van een melding vrijwaar je OneWish en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die OneWish lijdt, nog zal kunnen lijden of die OneWish dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 OneWish is tegenover Deelnemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan OneWish.

16.2 OneWish kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) onjuiste of onvolledige informatie, profielen, teksten of adviezen, als mede het gevolg hiervan.

16.2 De Deelnemer is tegenover OneWish aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.

16.3 Op overeenkomsten tussen OneWish en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Klachtenregeling

OneWish zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

Artikel 18. Slotbepaling

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door OneWish aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op OneWish.nl staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

This function has been disabled for One Wish | Waar wensouders elkaar ontmoeten