Privacy

Algemeen

In deze privacy voorwaarden staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door One Wish.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving bij One Wish laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door One Wish voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van One Wish. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen One Wish, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door One Wish, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van One Wish, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door One Wish, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van One Wish. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor One Wish.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens – daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, seksuele leven, politieke gezindheid etc. – in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door One Wish.

Verstrekking persoongegevens aan derden

One Wish kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van One Wish bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van One Wish. Zonder uw voorafgaande toestemming zal One Wish geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Daarnaast stemt u ermee in dat uw profiel en overige door u beschikbare persoonsgegevens aan andere leden van One Wish zichtbaar worden gemaakt. Ook uw persoonsgegevens die via zogenaamde API’s beschikbaar worden gesteld, kunnen aan andere leden van One Wish zichtbaar worden gemaakt. Meer informatie over API’s treft u hieronder aan. Uw contactgegevens en uw bankgegevens zullen nimmer door One Wish aan andere leden van One Wish zichtbaar worden gemaakt.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. One Wish maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen (‘autologin’). Met behulp van cookies kan One Wish zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan One Wish deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van One Wish.

API’s

One Wish kan gebruik maken van zogenaamde API’s, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een API’s zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website waarvoor de API toestemming vraagt en One Wish. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website gedeeld worden met One Wish. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

One Wish respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht One Wish haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. One Wish is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Overdracht activiteiten

Indien One Wish verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Melding CBP en recht op verzet

One Wish is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage. Indien u geen (commerciële) informatie meer van One Wish wenst te ontvangen over de producten en diensten van One Wish, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar support(at)OneWish.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

One Wish behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.